POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO O9.PL

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest:

Sławomir Maluchnik zamieszkały w 89-410 Więcbork ul. Świerkowa 2, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NOVAPLANET Sławomir Maluchnik z siedzibą,  w 89-410 Więcbork, ul. Świerkowa 2 e-mail sklep@o9.pl, NIP 561-141-99-72, REGON 340457029,  nr telefonu 602653010,   Sławomir Maluchnik wpisany jest aktualnie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres poczty elektronicznej: sklep@o9.pl - zwany dalej Administratorem.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą, a w szczególności zapewnia aby te dane  zbierane były zgodnie z prawem, dla oznaczonych celów i niepoddawane przetwarzaniu niezgodnie z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

3. Użyte w niniejszym dokumencie znaczenia słów w szczególności Sklep internetowy, Klient należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie dostępnym pod adresem: o9.pl

4. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

a) realizacja Umów,

b) rozpoznawanie i dochodzenie roszczeń,

c)  rozsyłanie klientom informacji marketingowych.

5. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy, następującym podmiotom:

a) firmie kurierskiej

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe : imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego (komórkowy lub stacjonarny), adres zamieszkania, pobytu, siedziby,  ewentualnie wysyłki (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj).

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 6 powyżej jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Klient, którego dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie ze Sklepu internetowego, zgodnie z Regulaminem zamieszczonym na stronie o9.pl

8. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 4 powyżej. Dodatkowo przed zawarciem umów w ramach Sklepu internetowego Klienci są informowani o konieczności akceptacji Regulaminu Sklepu internetowego oraz Polityki Prywatności.

9. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

10. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 11 powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@hurtownia-aga.pl albo pisemnie na adres Administratora.

12. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Sklepu internetowego działającego pod domeną hurtownia-aga.pl

13. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

14. Administrator udostępnia środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną takie jak:

a) szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klientów

b) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

c) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klientów.

15. Strona Internetowa Administratora może zawierać odnośniki do innych stron www. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Dlatego też zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.